Reklamačný poriadok

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Právo uplatniť zodpovednosť za vady reklamáciou je oprávnený uplatniť spotrebiteľ u predávajúceho, na adrese EnTrade SK, s.r.o., Centrum 30, 01701 Považská Bystrica, alebo e-mailom na adrese: info@entrade.sk, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. 

Záručná doba

Ak má tovar (potraviny) na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí spotrebiteľ uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u predávajúceho. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí objednávky spotrebiteľom, inak práva zaniknú. 

Pri odstrániteľných vadách, ktoré sú spotrebiteľom uplatnené včas, má spotrebiteľ právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady a ktorá je spotrebiteľom uplatnená včas, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád. 

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady a ktorá je spotrebiteľ uplatnená včas,: spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady. 

Vady potravín sa vždy považujú za neodstrániteľné

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré spotrebiteľ pri prevzatí tovaru neupozornil predávajúceho alebo prepravcu. 

Spotrebiteľ je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak spotrebiteľ preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním. 

Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť ceny. 

Spotrebiteľ má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe podľa bodu 2 tohto Reklamačného poriadku, inak spotrebiteľovi zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady. 

Spotrebiteľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

Spotrebiteľ je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.  

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Počas záručnej doby má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho, záručným listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí predávajúcemu na poštovú adresu prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Spotrebiteľ je povinný v písomnom uplatnení reklamácie presne označiť druh a rozsah vád tovaru.  

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 

 • doručenie písomného uplatnenia reklamácie od spotrebiteľa predávajúcemu,  
 • doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľ predávajúcemu 

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie spotrebiteľovi doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru. 

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode so spotrebiteľom aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť. 

Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva posúdenie tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru spotrebiteľom, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša spotrebiteľ všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi spotrebiteľom, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie spotrebiteľovi na účet určený Predávajúcim alebo v hotovosti. 

Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká: 

 • uplynutím záručnej doby tovaru, 
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim, alebo prevádzkovaním či uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach 
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 
 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, ak boli Kupujúcemu dodané spolu s tovarom, 
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, 
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci

Distribútor

EnTrade SK s.r.o.
Centrum 30
01701 Považská Bystrica
Slovensko

IČO: 46336681
IČ DPH: SK2023346622