Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu Milujem Olivový Olej SK (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne www.milujemolivovyolej.sk (ďalej len „internetová doména“) je: obchodné meno: EnTrade SK, s.r.o, IČO: IČO: 46 336 681, IČ DPH: SK2023346622, so sídlom: Centrum 30, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, vložka č. 25139/R, prevádzka:  Centrum 30, 01701 Považská Bystrica, e-mail:  info@entrade.sk (ďalej len „EnTrade SK,s.r.o.“) 

Článok I
Základné pojmy

Predávajúci – EnTrade SK,s.r.o., ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar alebo služby.
Zákazník (pre potreby týchto VOP a reklamačného poriadku)fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Tovar – tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu.
Objednávka – úkon zákazníka v e-shope, ktorým vyjadruje  svoju vôľu nakúpiť konkrétne vybraný tovar zákazníkom v e-shope.
Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si zákazník objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, balné, vrátane dopravného.
Dopravné – cena za dopravu tovaru k zákazníkovi.

Článok II
Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) stanovujú podmienky predaja tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho a práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi a ktorej predmetom je kúpa tovaru prostredníctvom e-shopu.

Článok III
Uzatvorenie zmluvy

Zákazník vytvára objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej doméne. V e-shope nájde zákazník pri jednotlivom ponúkanom tovare jeho popis, vlastnosti, dostupnosť na sklade a tiež jeho cenu. Prezentácia a zobrazenie tovarov v e-shope a informácia o dostupnosti tovaru na sklade sú len informatívneho charakteru.

Predávajúci umožňuje nakupovať tovary a zadávať objednávky v e-shope ako registrovaným zákazníkom, ktorí si pred odoslaním vytvoria svoje zákaznícke konto na internetovej doméne pred odoslaním objednávky, tak aj neregistrovaným zákazníkom. Počas registrácie zákazník zadáva registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie zákazníka vo vzťahu k zákazníkovým objednávkam a môže využiť aj na marketingové účely, len v prípade ak disponuje súhlasom zákazníka ako dotknutej osoby v zmysle osobitného právneho predpisu.

Po úspešnom registrovaním bude umožnený zákazníkovi prístup k jeho kontu na  internetovej stránke e-shopu (ďalej len „zákaznícky účet“). Zákaznícky účet sprístupňuje predávajúcemu viesť evidenciu histórie objednávok a úplne realizovaných nákupov tovaru, zostavovanie zoznamov obľúbených položiek tovaru alebo získanie odmeny za uskutočnené nákupy, ak tieto výhody predávajúci poskytuje. Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka zákazníka. Počas vytvárania svojej objednávky môže zákazník vždy vstúpiť do svojho košíka a vykonávať v ňom zmeny (odoberať alebo pridávať tovar). Pred ukončením a odoslaním objednávky v e-shope si zákazník pristúpi k voľbe spôsobu úhrady za ním vybraný tovar a spôsobu dopravy tovaru podľa možností, ktoré v tom čase predávajúci umožňuje vybrať. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci ponúka rôzne spôsoby alebo možnosti dopravy tovaru. Dopravné je ovplyvnené aj množstvom objednaného tovaru zákazníkom. Ak, v konkrétnom prípade, zákazník neplatí dopravné, je táto informácia zreteľne uvedená pri záverečnej kontrole objednávky, pričom zákazník je počas nákupného procesu informovaný  o dopravnom alebo o zľave z dopravného.

Objednávku zákazník zavŕši stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou úhrady“. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP a je povinný sa oboznámiť s ich obsahom. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:         

a) vlastnostiach tovaru, ktorý si objednávkou objednal od predávajúceho cez e-shop;
b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:        

a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare
b) poučenie zákazníka(spotrebiteľa) o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy  vrátane formulára  na uplatnenie tohto práva;
c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky zákazníkom;
d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.


Zmluva o kúpe tovaru sa považuje za uzavretú momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky spolu s ostatnými dokumentmi zákazníkovi zo strany predávajúceho.

Článok IV
Platobné podmienky

V prípade, ak sa na určitý tovar vzťahuje akcia, táto platí od dátumu zverejnenia do vypredania zásob tohto tovaru alebo uplynutím času, počas ktorého sa akcia na tovar uplatňuje. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, nie je možné spolu kombinovať. K cene bude pripočítané dopravné. V prípade, ak cena objednaného tovaru dosiahne hodnotu určenú predávajúcim, v takom prípade bude dopravné hradiť predávajúce. Cena objednaného tovaru je uvedená počas celého nákupného procesu. Dopravné je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia. V prípade, ak vznikne rozdiel medzi súčtom jednotkových cien s daňou a celkovou cenou, ten je spôsobený zaokrúhlením. Ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH.

Cenu podľa objednávky môže zákazník uhradiť:

  • platobnou kartou (CardPay);
  • platobnou bránou internetového bankovníctva (Tatra banka Tatrapay, VÚB ePlatby, Slovenská sporiteľňa SporoPay, UniCredit banka Uniplatba, Poštová banka Platba ONLINE);
  • platobnou bránou PayPal;
  • dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru).

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. Dobierka, atď). Predávajúci riadne upozornil zákazníka, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment predloženia potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a zákazník tovar neprevezme. 

Článok V
Dodacie podmienky

Predávajúci umožňuje spôsob dodania tovaru zákazníkovi prostredníctvom sprostredkovateľa doručenia (kuriér).Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 48 hodín od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. Dĺžka dodania sa môže zmeniť v závislosti od dostupnosti tovaru u výrobcu, alebo v dôsledku prepravných podmienok v rámci Európskej Únie (pandemické opatrenia, obmedzenia vývozu tovaru a pod.)  V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti zákazníka prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu). O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je zákazník dodatočne informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu).

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

  • neštandardného či špekulatívneho charakteru;
  • z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky zákazníka, alebo z dôvodov vyššej moci;
  • v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať zákazníka a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný zákazníkovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

E-shop umožní vytvoriť objednávku aj v prípade, ak zákazník objedná viac kusov tovaru ako je informatívne uvedené dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho v čase vytvárania objednávky. Po zaslaní objednávky bude zákazník informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť medzi možnosťou, či bude požadovať okamžité čiastočné doručenie tovaru alebo či bude požadovať doručenie objednaného množstva tovaru celom rozsahu až v čase jeho úplnej dostupnosti.

Predávajúci dodá zákazníkovi objednaný tovar na adresu, ktorú zákazník uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Zákazník je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak zákazník zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je zákazník povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí sprostredkovateľ doručenia (kuriér). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať zákazníkovi nový tovar. 
Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené zákazníkom. Zákazník je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.

Daňový doklad (faktúru) zasiela predávajúci zákazníkovi v elektronickej podobe (ďalej len „elektronická faktúra“) na e-mailovú adresu zákazníka.  

Článok VI
Odstúpenie od zmluvy

Zákazník (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

  • kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
  • kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
  • kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých kusov

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru sú vylúčené plnenia:

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda, olivový olej...);

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zákazník (spotrebiteľ) informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže zákazník (spotrebiteľ) použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Zákazník (spotrebiteľ) môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zákazník (spotrebiteľ) zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi (spotrebiteľovi) vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník (spotrebiteľ) zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú zákazníkovi (spotrebiteľovi) vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký zákazník (spotrebiteľ) použil pri platbe, ak zákazník (spotrebiteľ) výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za tovar bude zákazníkovi (spotrebiteľovi) uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho. Zákazník (spotrebiteľ) zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník (spotrebiteľ).

Zákazník (spotrebiteľ) zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy Formulár na odstúpenie od zmluvy
Súbor na stiahnutie

Článok VII
Reklamácie a 
Alternatívne riešenie sporov

Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné v prevádzke predávajúceho na viditeľnom, ľahko prístupnom mieste a súčasne je umiestnené v e-shope. Ak nie je zákazník (spotrebiteľ) spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu info@entrade.sk. 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom (obchodníkom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je zákazník nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Orgánom dozoru je pre účely kontroly: Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2020.

Distribútor

EnTrade SK s.r.o.
Centrum 30
01701 Považská Bystrica
Slovensko

IČO: 46336681
IČ DPH: SK2023346622